Podmínky

florbalbazar.cz » podmínky

Podmínky používání služeb serveru FlorbalBazar.cz

Níže uvedené podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a provozovatelem serveru FlorbalBazar.cz. Přístupem na tento server, prohlížením stránek na serveru nebo jejich použitím potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a porozuměli jim. Dále vyjadřujete také svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s příslušnými zákony a nařízeními, včetně příslušných právních předpisů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby, za které neneseme žádnou odpovědnost.

FlorbalBazar.cz

Server Florbalbazar.cz ("dále server") je internetový server, dostupný na internetové adrese (URL) http://www.florbalbazar.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet, který slouží především k nabídce a prodeji zboží či služeb za níže uvedených podmínek.

Poskytované služby

  • 1. Inzerce (nabídka a poptávka)
  • 2. Zprostředkování kontaktu kupujícího s prodávajícím
  • 3. Poskytování prostoru pro reklamní účely

Dále jen "služba", nebo "služby".

Uživatel bere na vědomí, že Data (zejména e-mailové adresy a telefonní čísla), která dobrovolně poskytne serveru mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, zneužijí, nebo je zpřístupní dalším osobám.

Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob. Dále vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru, avšak má možnost kdykoli jejich zasílání zrušit.

Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru. Zasílaný e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce, jelikož došlo k souhlasu s podmínkami.

Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru, ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Dále nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek. Správce si vyhrazuje právo kdykoli smazat libovolný inzerát. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním, tj. 4. května 2013.

Chcete-li být informováni o novinkách, zadejte svou e-mailovou adresu.